Μαθησιακές Δυσκολίες

Γενικές πληροφορίες

Με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζουμε γενικά την διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων, σε επίπεδο γνώσεων που θέτει το σχολείο και των επιδόσεων που παρουσιάζει ο μαθητής.
Για να εξηγήσουμε το φαινόμενο πρέπει να διαφοροποιήσουμε σχετικά με την αιτιολογία και το είδος των μαθησιακών δυσκολιών. Έτσι έχουμε μαθησιακές δυσκολίες ως συνέπεια οργανικών διαταραχών, μαθησιακές δυσκολίες χωρίς κανένα οργανικό εύρημα, και Δυσλεξία.
Στις μαθησιακές δυσκολίες οργανικού χαρακτήρα, όταν δηλαδή οι μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζονται ως συνέπεια ενός ευρύτερου οργανικού προβλήματος κατατάσουμε τις περιπτώσεις που αφορούν σε “νοητική υστέρηση”, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, διαταραχές των αισθητηρίων οργάνων (κώφωση – τύφλωση), αφασία, ακόμη χρόνιες ασθένεις ή διαταραχές όπως διαβήτης, μεσογειακή αναιμία, άσθμα, αιμοφιλία, νεφρικές ανεπάρκειες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίς οργανική αιτιολογία έχουν τη βάση τους σε ψυχογενείς ή άλλους παράγοντες κοινωνικούς ή οικογενειακούς.

Ακόμη, το παιδί μιλάει με λάθος τρόπο. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό από το περιβάλλον του.
Συχνά παρουσιάζει πολλαπλές διαταραχές της άρθρωσης ή κάνει περικοπές λέξεων ή παραλείψεις φθόγγων ή συλλαβών.
Η δομή της πρότασης δεν είναι πλήρης ή παρουσιάζει λάθος γραμματικές μορφές ή συντακτικές αδυναμίες.

Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας  | Διομήδης Ψωμόπουλος