Επιλογή Σελίδας

Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι μία αντιληπτικού τύπου διαταραχή.

Εκφράζεται ως η αδυναμία ενός παιδιού να κατακτήσει τη δυνατότητα της ανάγνωσης. Η ανάγνωση γίνεται με ιδιαίτερα κοπιαστικό τρόπο. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να αντιληφθεί φθόγγους (ακουστικά ή οπτικά), να αντικαθιστά φθόγγους ή συλλαβές ή ακόμη και λέξεις ή και να μεταθέτει, να παραλήπει ή να προσθέτει φθόγγους, συλλαβές ή και λέξεις.

Η αδυναμία μπορεί να επεκταθεί και στη γραφή (Δυσορθογραφία, Δυσγραφία).

Είναι μια διαταραχή στην κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Υπάρχουν δύο τύποι Δυσλεξίας (οι οποίοι σχετίζονται με διαταραχή της αντίληψης):

Ο Οπτικός τύπος: αντικατάσταση γραμμάτων με γραφική ομοιότητα.

Ο Ακουστικός τύπος: αντικατάσταση φθόγγων με ακουστική – φωνητική ομοιότητα.

Εκτός από αυτές τις διαταραχές, το άτομο που παρουσιάζει Δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες:

E

Διαταραχή στον χωρο - χρονικό προσανατολισμό

E

Διαταραχή στην πλευρίωση

E

Υπερκινητικότητα

E

Διαταραχή του κινητικού συντονισμού: μερικά άτομα παρουσιάζουν διαταραχή στη λεπτή κινητικότητα, άλλα στην αδρή κινητικότητα

E

Διαταραχή στον οπτικοκινητικό συντονισμό (συντονισμός μάτι - χέρι)

E

Διαταραχή στο ρυθμό

E

Διαταραχή του σχήματος του σώματος

E

Διαταραχή κατά την διατύπωση της σκέψης

E

Δυσκολίες στην απόδοση περιεχομένων

E

Γραφοκινητικές δυσκολίες (Δυσγραφία)

E

Μερικά άτομα έχουν δυσκολία στα μαθηματικά (δυσκολία στην οργάνωση της σκέψης)

E

Διαταραχές στην παρατήρηση και στην συγκέντρωση

E

Αδυναμίες μνήμης

E

Συναισθηματική αστάθεια

E

Δυσκολίες κατά την σύνδεση φωνήματος - γραφήματος (συνέπεια μίας καλής οπτικής ή ακουστικής διαφοροποίησης).