Μέθοδος Padovan

Η θεραπευτική μέθοδος της κυρίας Beatriz Padovan «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση», την οποία πρώτοι αναζητήσαμε και εισάγαμε στην Ελλάδα, και ήδη εφαρμόζεται από πολλούς συναδέλφους λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, είναι παγκοσμίως γνωστή και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των εξελικτικών διαταραχών και των διαταραχών του λόγου.
Διακατέχεται από την αντίληψη της ολιστικής θεραπευτικής διαδικασίας και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εξελικτικές αλλά και επίκτητες διαταραχές.
Η «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση» της Beatriz Padovan ενσωματώνει τις ανθρωποσοφικές – ηθικές θεωρίες και αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως μία ολότητα του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος.

Στηρίζεται θεωρητικά στους ακόλουθους 4 πυλώνες:

  • Τη φυσιολογική εξέλιξη του ανθρώπου.
  • Τη φυλογενετική και οντογενετική συνεισφορά για την νευρολογική οργάνωση του ανθρώπου, όπως έχει διατυπωθεί από τον M.D. Temple-Fay.
  • Την αλληλεξάρτηση των λειτουργιών του βαδίσματος, της ομιλίας και της σκέψης, βασισμένη στις ανθρωποσοφικές θεωρίες του Rudolf Steiner.

Στη νευρολογία και κυρίως τη χρησιμότητα των νευροπλαστικών διαδικασιών για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση» βασίζεται στις νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες και τις οντογενετικές εξελικτικές διαδικασίες για την κατάκτηση του βαδίσματος ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη της ομιλίας και της σκέψης, Βάδιση – Ομιλία – Σκέψη.
Ελέγχει τις νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες των αντανακλαστικών – αυτόνομων λειτουργιών του στόματος (Αναπνοή – Θηλασμός – Μάσηση – Κατάποση) και παρεμβαίνει στις παρουσιαζόμενες διαταραχές ή αποκλίσεις π.χ. στοματική αναπνοή, απομύζηση του δακτύλου, ονυχοφαγία, τριγμός των δοντιών, άτυπη διαδικασία κατάποσης.

Ταυτόχρονα με τη νευρο-μυολειτουργική θεραπεία παρεμβαίνει στις παρουσιαζόμενες διαταραχές του λόγου (διαταραχές της άρθρωσης, γλωσσική δυσπραξία, δυσγλωσίες, δυσφασία, αφασία).
Με την προσέγγιση στη θεωρία των 12 αισθήσεων (του Rudolf Steiner) αντιμετωπίζονται οι διαταραχές της αντίληψης και οι αισθητηριακές διαταραχές (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσγραμματισμός, αυτισμός).