Εξελικτικές Διαταραχές Του Λόγου

Δυσλαλία – Διαταραχές της άρθρωσης

Είναι η αδυναμία εκφοράς ενός ή περισσότερων φθόγγων. Το παιδί αδυνατεί να σχηματίσει και να εκφέρει φθόγγους του φωνολογικού συστήματος της μητρικής του γλώσσας.
Συνήθως παρουσιάζει αδυναμία ενός ή δύο φθόγγων (απλή Δυσλαλία), άλλες φορές περισσοτέρων φθόγγων (πολλαπλή Δυσλαλία). Σε κάποιες περιπτώσεις ο λόγος είναι δυσκατάληπτος, παρουσιάζεται γενικευμένη διαταραχή της άρθρωσης (ολική Δυσλαλία).
Ονομάζουμε τις διαταραχές της άρθρωσης ανάλογα με το φθόγγο ο οποίος δεν εκφέρεται σωστά π.χ. “σιγματισμός”, “ροτακισμός”, κ.λ.π.
Διακρίνουμε μεταξύ αντιληπτικού τύπου και κινητικού τύπου διαταραχών της άρθρωσης.
Οι διαταραχές της άρθρωσης αποτελούν συχνά ένδειξη για υπάρχουσες μυολειτουργικές διαταραχές του στοματοπροσωπικού συστήματος των περιφερικών οργάνων του λόγου – χείλη, γλώσσα, στοματική κοιλότητα (αρθρωτές).

Αναπτυξιακή καθυστέρηση του Λόγου

Είναι η καθυστέρηση η οποία επιμένει και πέρα των 3 1/2 – 4 ετών. Το παιδί δεν αναπτύσσει τον λόγο παρ’ ότι μπορεί να αποδείξει καλό αντιληπτικό επίπεδο και δεν παρουσιάζει διαταραχές της ακοής ή άλλη διαταραχή.

Ακόμη, το παιδί μιλάει με λάθος τρόπο. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό από το περιβάλλον του.
Συχνά παρουσιάζει πολλαπλές διαταραχές της άρθρωσης ή κάνει περικοπές λέξεων ή παραλείψεις φθόγγων ή συλλαβών.
Η δομή της πρότασης δεν είναι πλήρης ή παρουσιάζει λάθος γραμματικές μορφές ή συντακτικές αδυναμίες.

Μορφοσυντακτικές διαταραχές του λόγου

Είναι η αδυναμία κατανόησης της χρήσης στον ελεύθερο λόγο, των συντακτικών και γραμματικών κανόνων της μητρικής γλώσσας από το παιδί. Η δυσκολία υπερβαίνει και το τρίτο έτος της ηλικίας ενός παιδιού, επιβαρύνει την επικοινωνία, δημιουργεί άγχος και μπορεί να παρουσιάζεται και σε άλλες πιο βαριές διαταραχές.