Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι μία αντιληπτικού τύπου διαταραχή

Εκφράζεται ως η αδυναμία ενός παιδιού να κατακτήσει τη δυνατότητα της ανάγνωσης. Η ανάγνωση γίνεται με ιδιαίτερα κοπιαστικό τρόπο. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να αντιληφθεί φθόγγους (ακουστικά ή οπτικά), να αντικαθιστά φθόγγους ή συλλαβές ή ακόμη και λέξεις ή και να μεταθέτει, να παραλήπει ή να προσθέτει φθόγγους, συλλαβές ή και λέξεις.

Η αδυναμία μπορεί να επεκταθεί και στη γραφή (Δυσορθογραφία, Δυσγραφία).

Είναι μια διαταραχή στην κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Υπάρχουν δύο τύποι Δυσλεξίας (οι οποίοι σχετίζονται με διαταραχή της αντίληψης):

Ο Οπτικός τύπος: αντικατάσταση γραμμάτων με γραφική ομοιότητα.

Ο Ακουστικός τύπος: αντικατάσταση φθόγγων με ακουστική – φωνητική ομοιότητα.

Διομήδης Ψωμόπουλος | Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας

Εκτός από αυτές τις διαταραχές, το άτομο που παρουσιάζει δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες:

 • Διαταραχή στον χωρο – χρονικό προσανατολισμό
 • Διαταραχή στην πλευρίωση
 • Υπερκινητικότητα
 • Διαταραχή του κινητικού συντονισμού: μερικά άτομα παρουσιάζουν διαταραχή στη λεπτή κινητικότητα, άλλα στην αδρή κινητικότητα
 • Διαταραχή στον οπτικοκινητικό συντονισμό (συντονισμός μάτι – χέρι)
 • Διαταραχή στο ρυθμό
 • Διαταραχή του σχήματος του σώματος
 • Διαταραχή κατά την διατύπωση της σκέψης
 • Δυσκολίες στην απόδοση περιεχομένων
 • Γραφοκινητικές δυσκολίες (Δυσγραφία)
 • Μερικά άτομα έχουν δυσκολία στα μαθηματικά (δυσκολία στην οργάνωση της σκέψης)
 • Διαταραχές στην παρατήρηση και στην συγκέντρωση
 • Αδυναμίες μνήμης
 • Συναισθηματική αστάθεια
 • Δυσκολίες κατά την σύνδεση φωνήματος – γραφήματος (συνέπεια μίας καλής οπτικής ή ακουστικής διαφοροποίησης).