Αλαλίες

Αλαλίες

1) Επιλεκτική Αλαλία.
2) Ολική Αλαλία.

Αφορά κυρίως παιδιά και λιγότερο ενήλικες. Το παιδί παρότι παρουσιάζει κανονική εξέλιξη στους άλλους αναπτυξιακούς τομείς, η αντιληπτική του ικανότητα δεν διαφέρει από αυτή των συνομιλίκων του. Το ίδιο και η κατανόηση της ομιλίας των άλλων, εν’ τούτοις  απουσιάζει η εκφραστική ικανότητα δια της ομιλίας.
Κάποια παιδιά στο οικογενειακό περιβάλλον χρησιμοποιούν την ομιλία σε άλλα περιβάλλοντα ή σε κάποια άτομα ανούσια, δεν χρησιμοποιούν δηλαδή το λόγο (επιλεκτική αλαλία). Κάποια άλλα παιδιά δεν επικοινωνούν δια της ομιλίας ακούσια, σε καμία περίπτωση χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. 
Η αντιμετώπιση της Αλαλίας (επιλεκτικής και ολικής) γίνεται κυρίως στα πλαίσια της Ψυχοθεραπείας και συνεπικουρείται από ειδικευμένο ή έμπειρο Λογοθεραπευτή. 

Διομήδης Ψωμόπουλος | Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας