Επιλογή Σελίδας

Εξελικτικές Διαταραχές Του Λόγου

Αναπτυξιακή καθυστέρηση του Λόγου

Είναι η καθυστέρηση η οποία επιμένει και πέρα των 3 1/2 – 4 ετών. Το παιδί δεν αναπτύσσει τον λόγο παρ’ ότι μπορεί να αποδείξει καλό αντιληπτικό επίπεδο και δεν παρουσιάζει διαταραχές της ακοής ή άλλη διαταραχή.

Ακόμη, το παιδί μιλάει με λάθος τρόπο. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό από το περιβάλλον του.
Συχνά παρουσιάζει πολλαπλές διαταραχές της άρθρωσης ή κάνει περικοπές λέξεων ή παραλείψεις φθόγγων ή συλλαβών.
Η δομή της πρότασης δεν είναι πλήρης ή παρουσιάζει λάθος γραμματικές μορφές ή συντακτικές αδυναμίες.

Αναπτυξιακή καθυστέρηση του Λόγου

Είναι η καθυστέρηση η οποία επιμένει και πέρα των 3 1/2 – 4 ετών. Το παιδί δεν αναπτύσσει τον λόγο παρ’ ότι μπορεί να αποδείξει καλό αντιληπτικό επίπεδο και δεν παρουσιάζει διαταραχές της ακοής ή άλλη διαταραχή.

Ακόμη, το παιδί μιλάει με λάθος τρόπο. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό από το περιβάλλον του.
Συχνά παρουσιάζει πολλαπλές διαταραχές της άρθρωσης ή κάνει περικοπές λέξεων ή παραλείψεις φθόγγων ή συλλαβών.
Η δομή της πρότασης δεν είναι πλήρης ή παρουσιάζει λάθος γραμματικές μορφές ή συντακτικές αδυναμίες.

Δυσλαλία – Διαταραχές της άρθρωσης

Είναι η αδυναμία εκφοράς ενός ή περισσότερων φθόγγων. Το παιδί αδυνατεί να σχηματίσει και να εκφέρει φθόγγους του φωνολογικού συστήματος της μητρικής του γλώσσας.
Συνήθως παρουσιάζει αδυναμία ενός ή δύο φθόγγων (απλή Δυσλαλία), άλλες φορές περισσοτέρων φθόγγων (πολλαπλή Δυσλαλία). Σε κάποιες περιπτώσεις ο λόγος είναι δυσκατάληπτος, παρουσιάζεται γενικευμένη διαταραχή της άρθρωσης (ολική Δυσλαλία).
Ονομάζουμε τις διαταραχές της άρθρωσης ανάλογα με το φθόγγο ο οποίος δεν εκφέρεται σωστά π.χ. “σιγματισμός”, “ροτακισμός”, κ.λ.π.
Διακρίνουμε μεταξύ αντιληπτικού τύπου και κινητικού τύπου διαταραχών της άρθρωσης.
Οι διαταραχές της άρθρωσης αποτελούν συχνά ένδειξη για υπάρχουσες μυολειτουργικές διαταραχές του στοματοπροσωπικού συστήματος των περιφερικών οργάνων του λόγου – χείλη, γλώσσα, στοματική κοιλότητα (αρθρωτές).

 

Διαταραχές της αντίληψης και απόδοση των μορφοσυντακτικών κανόνων – Δυσγραμματισμός

Διαταραχές της αντίληψης και απόδοση των μορφοσυντακτικών κανόνων – Δυσγραμματισμός

Η Δυσλεξία είναι μία αντιληπτικού τύπου διαταραχή.

Εκφράζεται ως η αδυναμία ενός παιδιού να κατακτήσει τη δυνατότητα της ανάγνωσης. Η ανάγνωση γίνεται με ιδιαίτερα κοπιαστικό τρόπο. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να αντιληφθεί φθόγγους (ακουστικά ή οπτικά), να αντικαθιστά φθόγγους ή συλλαβές ή ακόμη και λέξεις ή και να μεταθέτει, να παραλήπει ή να προσθέτει φθόγγους, συλλαβές ή και λέξεις.

Η αδυναμία μπορεί να επεκταθεί και στη γραφή (Δυσορθογραφία, Δυσγραφία).

Είναι μια διαταραχή στην κατάκτηση του γραπτού λόγου.

Υπάρχουν δύο τύποι Δυσλεξίας (οι οποίοι σχετίζονται με διαταραχή της αντίληψης):

Ο Οπτικός τύπος: αντικατάσταση γραμμάτων με γραφική ομοιότητα.

Ο Ακουστικός τύπος: αντικατάσταση φθόγγων με ακουστική – φωνητική ομοιότητα.

Εκτός από αυτές τις διαταραχές, το άτομο που παρουσιάζει Δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες:

E

Διαταραχή στον χωρο - χρονικό προσανατολισμό

E

Διαταραχή στην πλευρίωση

E

Υπερκινητικότητα

E

Διαταραχή του κινητικού συντονισμού: μερικά άτομα παρουσιάζουν διαταραχή στη λεπτή κινητικότητα, άλλα στην αδρή κινητικότητα

E

Διαταραχή στον οπτικοκινητικό συντονισμό (συντονισμός μάτι - χέρι)

E

Διαταραχή στο ρυθμό

E

Διαταραχή του σχήματος του σώματος

E

Διαταραχή κατά την διατύπωση της σκέψης

E

Δυσκολίες στην απόδοση περιεχομένων

E

Γραφοκινητικές δυσκολίες (Δυσγραφία)

E

Μερικά άτομα έχουν δυσκολία στα μαθηματικά (δυσκολία στην οργάνωση της σκέψης)

E

Διαταραχές στην παρατήρηση και στην συγκέντρωση

E

Αδυναμίες μνήμης

E

Συναισθηματική αστάθεια

E

Δυσκολίες κατά την σύνδεση φωνήματος - γραφήματος (συνέπεια μίας καλής οπτικής ή ακουστικής διαφοροποίησης).